Zgoda

Za stosownym Wynagrodzeniem, którego otrzymanie niniejszym potwierdzam, podpisując niniejszy dokument, udzielam Fotografowi / Filmowcowi: Rafski Fotografski, Rafał Kwiatkowski, Denisiewicza 31, Ostrołęka oraz Następcom Prawnym prawa do licencjonowania i korzystania z Treści w jakichkolwiek Mediach i jakimkolwiek celu (z wyłączeniem celów pornograficznych i szkalujących), który może obejmować między innymi reklamowanie, promowanie, działania marketingowe i opakowanie jakiegokolwiek produktu lub usług. Wyrażam zgodę na łączenie Treści z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację Treści.

Niniejszym potwierdzam, ze nie mam jakichkolwiek praw do Treści i uznaję, że wszelkie prawa do Treści znajdują się w posiadaniu Rafski Fotografski, Rafał Kwiatkowski, Denisiewicza 31, Ostrołęka i Następców Prawnych. Oświadczam, że nie mam praw do dodatkowego wynagrodzenia i że nie będę wysuwać jakichkolwiek dalszych roszczeń w stosunku do Fotografa/Filmowca i/lub beneficjentów. Oświadczam, że niniejsza zgoda jest wiążąca również dla moich spadkobierców i następców prawnych. Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna, obowiązująca na całym świecie i nieograniczona w czasie oraz że podlega przepisom prawa polskiego. Uzgodniono, że moje dane osobowe nie będą udostępnione publicznie, natomiast będą mogły być wykorzystane wyłącznie bezpośrednio w odniesieniu do licencjonowania Materiałów, gdy będzie to potrzebne (np. w celu dochodzenia roszczeń, ochrony praw bądź powiadamiania organizacji zbiorowego zarządzania), i mogą być przechowywane tak długo, jak długo wymagać będzie tego realizacja danego celu, co obejmuje udostępnianie sublicencjobiorcom/następcom prawnym Fotografa/Filmowca oraz przesyłanie ich do krajów o innym prawodawstwie związanym z ochroną danych i prywatności, gdzie mogą być przechowywane, przeglądane i wykorzystywane.

Oświadczam i gwarantuję, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.

Przekazane dane osobowe (za wyjątkiem wizerunku) nie będą nigdy używane do innych celów niż konieczne dla prawidłowego wykonania zlecenia oraz obowiązków związanych z działalnością firmy Rafski Fotografski.

Wybierz Płeć

PODPIS:

Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług przez Rafski Fotografski przez kierowanie takich informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na przekazany przeze mnie adres e-mail.