REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn.

zm.).

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Rafski – Rafski Fotografski, Studio Mechanik Rafał Kwiatkowski z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Prądzyńskiego 6 / G05, 07-410, (inne marki pod którymi usługi są świadczone to Studio Mechanik oraz Akademia Fotografii Studio Mechanik) będącym Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.),

2) Usługobiorca – osoby korzystające z usługi o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie;

3) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usługi.

DZIAŁ II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Rafski świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci sprzedaży i wysyłki produktów edukacyjnych i informacji handlowej dotyczącej produktów edukacyjnych, konferencji i spotkań oferowanych przez Rafskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Usługa dostępna jest wyłącznie poprzez wyrażenie zgody lub też zakupu produktu przez Usługobiorcę na otrzymywanie produktów edukacyjnych lub informacji handlowej dotyczącej produktów edukacyjnych, konferencji i spotkań oferowanych przez Rafskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Celem usługi jest dostarczanie produktów edukacyjnych oraz aktualnych informacji na temat produktów edukacyjnych, konferencji i spotkań oferowanych przez Rafskiego.

4. Wysyłka informacji handlowej realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.

DZIAŁ III Warunki korzystania z usługi i zasady odpowiedzialności

1. Warunkiem technicznym korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

DZIAŁ IV Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi

1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili:

  • zakupu produktu edukacyjnego lub
  • wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Rafskiego i wyrażeniu w nim zgody przez Usługobiorcę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów edukacyjnych, konferencji i spotkań oferowanych przez Rafskiego.

2. Zawarcie umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie

natychmiastowym.

DZIAŁ V Reklamacje

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Rafski nie

wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje

się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres rafski777@gmail.com

Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą

reklamacji oraz dane kontaktowe Usługobiorcy zgłaszającego reklamację (reklamującego):

imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Rafski rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej

postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Rafski

powiadomi w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia

i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust. 3, wysyłana jest na adres

e-mail wskazany przez reklamującego.

5. Rafski nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości

obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ VI Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Rafski na podstawie ustawy z dnia Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.)

jest jako administrator danych uprawniona do przetwarzania danych osobowych

Usługobiorcy w celu zgodnego z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Akademia zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, stosując niezbędne

środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych. Ponadto Biblioteka

zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

DZIAŁ VI Przepisy końcowe

1. Prawa autorskie do treści zawartych w produktach oraz informacji handlowej należą do Rafskiego i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym https://www.rafski.com/regulamin

4. Rafski ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia

nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Rafski

powiadomi Usługobiorcę za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez publikację na stronie

https://www.rafski.com/regulamin

Scroll Up
%d bloggers like this: